Trening og kurs

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK
Publisert onsdag 21. november 2018 kl. 21:24
 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Nordstrand tennisklubb.  

Årsmøtet avholdes den 5. desember kl. 19:00 i NTK-hallen, Ekebergveien 200B, 1162 Oslo. 

Eneste sak på dagsorden: Styret ber om medlemmenes tilslutning til planene om å ta opp lån til nødvendig oppgradering av NTK-hallen inkl. bytte av ventilasjons- og varmeanlegg. 

Bakgrunn for saken:

Ventilasjon- og varmesystemet i NTK-hallen er gammelt og er i stort behov for å skiftes ut. Som medlemmene dessverre har erfart har vi hatt problemer med å holde ventilasjonsanlegget gående i høst. Det har derfor blitt startet opp en utredning for å skifte ut hele anlegget og i den forbindelse er det behov for å ta opp lån for å gjennomføre de nødvendige tiltakene. NTK-hallen har et betydelig etterslep på vedlikehold og styret ønsker derfor å gjennomføre nødvendig renovering i samme prosess som det vil bli skiftet ventilasjons- og varmeanlegg.

På møtet vil det bli en kortfattet gjennomgang av prosjektet som er utredet av anleggskomiteen og administrasjonen. 

 

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende å ta opp lån på opptil 3.000.000 kr for å gjennomføre nødvendige oppgraderinger av NTK-hallen og ventilasjonssystemet.      

5. Stemme over styrets innstilling om å gi styret fullmakt til å og ta opp lån på opptil 3.000.000kr.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i NTK